gebr.voorwaarden

Algemene voorwaarden WAvisie

De abonnee krijgt toegang tot de bij zijn abonnement(en) inbegrepen informatie, publicaties en producten van WAvisie, mits correct betaald is. Kiezen voor, en correct betalen van 1 of meerdere abonnementen houdt in dat de abonnee de Algemene voorwaarden en disclaimer van WAvisie kent en daarmee akkoord is.

Starten, proefperiode, (voortijdig) opzeggen, verlengen

Algemeen: abonnementen hebben een looptijd van 1 kalenderjaar en dienen vooraf te worden betaald. De abonnee kan ten allen tijde 1 of meerdere abonnementen starten, stoppen of verlengen. Na de start van een abonnement kan de abonnee deze binnen 14 dagen, desgewenst zonder opgaaf van reden, stopzetten (proef-periode). Dit verzoek dient tijdig per email (info@wavisie.nl) aan WAvisie te worden gericht, u krijgt daar bevestiging van en na de administratieve verwerking wordt het bedrag door WAvisie terug gestort. Het  abonnement wordt stopgezet. Na de proefperiode is stopzetting van een abonnement ook mogelijk maar er vindt geen restitutie van enig abonnementsgeld (meer) plaats.

Verlenging van een abonnement geschied NIET automatisch; WAvisie vindt dat klant-onvriendelijk. Ruim op tijd wordt u per e-mail op de hoogte gebracht van het toekomstig verlopen van uw abonnement, waarop u kunt kiezen voor het af laten lopen of het verlengen van uw abonnement.

De prijzen van alle WAvisie-abonnementen (inclusief multipliers) staan zowel op de website als in enkele mails van WAvisie vermeld.

U krijgt de garantie van WAvisie dat abonnementsprijzen gedurende hun looptijd niet tussentijds worden aangepast. Prijsaanpassingen kunnen echter altijd doorgevoerd worden; voor uw abonnement gaan die dan in per eerstvolgende verlenging.

Abonnementen met een koppeling en ‘multiplier’:

Zeer belangrijk:

- U blijft ten allen tijde 100% baas over uw eigen geld, rekening én koppeling, dus er is

  geen sprake van (een soort van) vermogensbeheer,

- kies uw abonnement (tussendoor switchen is niet mogelijk) en multiplier (tussendoor

  switchen is zeer beperkt mogelijk) zeer zorgvuldig !,

- er kan per rekening 1 koppeling worden aangebracht,

- de multiplier is de vermogen-omrekeningsfactor. Een voorbeeld: u  belegt met € 10.000

  en wij met € 5000; uw ideale multiplier is dan 10.000/5000 = 2,

- de multiplier staat op 1. Kiest u die dan betaalt u het basisbedrag voor dat abonnement,

- voor hogere multipliers is (uiteraard) een ander abonnementsbedrag verschuldigd,

- een multiplier > 10 vindt WAvisie onverantwoord en wordt daarom niet aangeboden.

- een multiplier kan in de PROEFperiode niet veranderd worden,

- een multiplier kan op verzoek van de abonnee tussentijds verhoogd worden, uitsluitend

  per 1e van elke kwartaal en met bijbetaling van het verschuldigde, door WAvisie vast te

  stellen extra bedrag; met inachtneming van de resterende looptijd van het abonnement,

- een multiplier kan op verzoek van de abonnee tussentijds verlaagd worden, uitsluitend

  per 1e van elk kwartaal maar er vindt geen restitutie van enig abonnementsgeld plaats.

- een lagere multiplier (min. 1) mág maar levert u ook een lager rendement op,

- de maximum multiplier is 10 oftewel € 50.000 vermogen per abonnement,

- meer beleggen ? Spreid dan over 3 abonnementen (totaal max. € 150.000),

- voordeel: risico wordt nóg verder gespreid over meer rekeningen en looptijden,

- max. 3 abonnementen mogelijk (geen korting; abonnementen apart aanmelden),

- rendement wordt niet afgeroomd; looptijd portefeuilles is indicatief,

- de door ons gegeven signalen zijn zowel handmatig als automatisch,

- er is deels verlies- en winst-  bescherming,

- ‘cash is ook een positie’ en ingenomen posities zijn 100% in aandelen,

- WAvisie kiest bewust voor abonnementen van 1 jaar; tijd en stabiliteit voor beiden,

- u kunt ALTIJD verlengen wanneer u dat wenst,

- historische rendementen zijn overigens geen garantie voor de toekomst,

- WAvisie let scherp op kosten en werkt daarom via internet en mail,

- de gekoppelde rekeningen lopen via een externe partij (met eigen voorwaarden),

- WAvisie bepaalt de strategieën en inhoud van een portefeuille aan de hand van een veelvoud aan parameters. Alleen al daarom is het onmogelijk om te discussiëren over strategieën en inhoud van portefeuilles,

- wij beogen een STRUCTUREEL hoger rendement dan de AEX voor de 4

  portefeuilles. Zodat u ons abonnementsgeld met plezier betaalt én groei ziet !

Recht op toegang

 • WAvisie kent aan de abonnee een toegangsrecht toe dat de gebruiker toelaat zich in verbinding te stellen met het beveiligd (betaal)gedeelte van de site van WAvisie binnen de voorwaarden die daaraan gesteld zijn;

 • Abonnee moet bij elke verbinding zijn gebruikersnaam en wachtwoord ingeven;

 • Vanaf de ontvangst van deze voorwaarden, goedgekeurd door de abonnee, zullen abonnees identificatiegegevens moeten ingeven teneinde zich toegang te verschaffen tot het beveiligd (betaal)gedeelte van de site van WAvisie. Abonnees kunnen zich in principe 365 dagen per jaar, 7 dagen per week en 24 uur per dag in verbinding stellen. WAvisie zal alles wat in haar vermogen ligt in het werk stellen om een zo ongestoord mogelijk gebruik van de website mogelijk te maken.

 • Overmacht, onverwachte en / of ingrijpende gebeurtenissen en / of zaken die binnen  en / of buiten WAvisie plaatsvinden en een ongestoord gebruik lastig zoniet onmogelijk maken zijn uitgezonderd. Eventuele defecten of noodzakelijke onderhouds-tussenkomsten teneinde de goede werking van de dienst te verzekeren ook. WAvisie beoordeeld of, wanneer en in welke mate dergelijke werkzaamheden plaatsvinden. Indien mogelijk worden deze tijdig aan de abonnees gecommuniceerd.

 • WAvisie kent aan de abonnee een toegangsrecht toe dat de gebruiker in verbinding laat stellen met het beveiligde (betaal)gedeelte van de site van WAvisie, binnen de voorwaarden die daaraan gesteld zijn.

 • WAvisie kent aan de abonnee met recht op rekening-koppeling (niet het basis-abonnement) een toegangsrecht toe met het daarvoor bedoelde gedeelte van de site van een derde partij, binnen de voorwaarden die daar door hen aan gesteld zijn.

Gebruik van de persoonlijke gegevens van de abonnee

 • De persoonlijke identificatiegegevens, die de gebruikers toelaten zich te identificeren en zich toegang te verschaffen tot de site, zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Zij kunnen enkel gewijzigd worden op verzoek van de abonnee of op initiatief van WAvisie. De abonnee en zijn gebruikers zijn verantwoordelijk voor het verantwoord en veilig gebruik van de persoonlijke inloggegevens die op hen betrekking hebben;

 • De abonnee verbindt zich ertoe de persoonlijke inloggegevens geheim te houden en deze niet te verspreiden in welke vorm dan ook. In geval van verlies of diefstal zal de abonnee een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord toegekend worden. Hij zal WAvisie onmiddellijk van verlies of diefstal op de hoogte brengen;

 • De persoonlijke inloggegevens laten enkel de toegang tot de site voor de abonnee. Elk gebruik van de inloggegevens door de gebruiker buiten de beperkingen van deze voorwaarden om, kan aanleiding geven tot (tijdelijke) stopzetting van de dienst, van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder restitutie van abonnementsgelden. WAvisie behoudt zich het recht voor om bij schade als gevolg van misbruik juridische stappen te nemen tegen een overtreder;

 • De abonnee zal alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen nemen die noodzakelijk zijn om een strikte naleving van deze voorwaarden waarborgen. Om dit te bewerkstelligen verbindt hij zich ertoe gebruikersnaam en wachtwoord niet mee te delen aan derden.

 • In principe gelden dezelfde voorwaarden voor alle hierboven beschreven gegevens ook voor (door WAvisie) mogelijk gemaakte contacten met websites van derden, met inachtneming van eventueel door die derden gehanteerde voorwaarden;

 • Gegevens van abonnees worden uitsluitend en vertrouwelijk binnen WAvisie gebruikt om het abonnement en de daarbij behorende rechten van de abonnee optimaal te laten functioneren. WAvisie verstrekt geen van dergelijke gegevens aan derden, ook niet anoniem; wettelijke verplichtingen uitgezonderd.

Recht op gebruik

 • De gebruiker mag een artikel oproepen op het scherm waardoor de tekst wordt opgeslagen in het tijdelijk geheugen van de computer;

 • De gebruiker mag een artikel eveneens permanent bewaren op zijn harde schijf, een diskette, CD-ROM of een andere vorm van (al dan niet permanent) geheugen;

 • De gebruiker mag het artikel uitprinten enkel voor eigen gebruik;

 • De gebruiker mag geen inhoudelijke wijzigingen aanbrengen aan de data, noch de data verplaatsen of vervangen of de naam weglaten van WAvisie, de auteurs, de uitgever of gelijk welke andere informatie waarop WAvisie of de auteur rechten heeft;

 • De gebruiker mag het artikel niet ter beschikking stellen van het publiek;

 • De gebruiker mag het artikel niet reproduceren voor commerciële, promotionele of andere doeleinden;

 • De abonnee verbindt zich ertoe controlesystemen in te bouwen om illegaal gebruik, onder welke vorm of op welke manier dan ook, tegen te gaan. Dit systeem zal aangepast zijn aan de technische evolutie van de markt; 

 • Een abonnement brengt geen eigendomsrecht met zich mee op de data.

 • Copyright van elke informatie, publicatie en / of product van WAvisie is aan haar voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke publicatie is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van WAvisie.

Het gebruik van de dienst

De abonnee erkent op de hoogte te zijn van alle relevante eigenschappen van het internet en de grenzen ervan, meer bepaald:

 • Dat hij de enige verantwoordelijke is voor het gebruik van de dienst;

 • Dat de invoering van inloggegevens geschiedt op zijn eigen verantwoordelijkheid;

 • Dat hij zelf alle noodzakelijke maatregelen dient te nemen opdat zijn eigen gegevens en materiaal beschermd zijn tegen virussen en andere oorzaken die welke vorm van schade dan ook kunnen teweeg brengen;

 • In principe gelden dezelfde voorwaarden voor alle hierboven beschreven gegevens ook voor (door WAvisie) mogelijk gemaakte contacten met websites van derden, met inachtneming van eventueel door die derden gehanteerde voorwaarden.

Diverse bepalingen

 • Waar abonnee staat kan ook gebruiker bedoeld worden en andersom; waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ bedoeld zijn en andersom; waar WAvisie staat kan ook www.wavisie.nl worden bedoeld;

 • Voor zover abonnees (ook) gebruik maken van (al dan niet gelieerde) diensten van derden gelden (tevens) de voorwaarden van die 3e partijen;

 • WAvisie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet (goed) functioneren van diensten van derden, voor corrupte, niet (goed) aangeleverde data en / of de (beleggings)acties die daaruit volgen noch tikfouten en andere (al dan niet menselijke) fouten; ongeacht of die tot negatieve resultaten leidt of niet. Werken is menselijk en in elk werk worden fouten gemaakt; uiteraard doet WAvisie haar uiterste best om het aantal fouten zoveel te beperken danwel de gevolgen van die (al dan niet eigen) fouten zoveel mogelijk te beperken.

 • Indien één van de bepalingen in deze voorwaarden nietig zou worden bevonden, blijft de overeenkomst voor het overige haar geldigheid behouden;

 • De abonnee kan geen afstand doen van zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden anders dan met schriftelijke instemming van WAvisie.

Extra informatie
De WAvisie-abonnementen
start tekst pointer WAvisie heeft 4 abonnementen, te weten het basisabonnement (zelf beleggen) en 3 abonnementen (KT, MT en LT) met rekening-koppeling. Dan doen WIJ al uw huiswerk, spaart U veel kostbare vrije tijd uit en krijgt u ONS rendement. Hieronder meer:
LT-abonnement met rekeningkoppeling:
start tekst pointer Gestart op 3-8-16 met € 5000 in ECHTE euro´s (multiplier 1) en als strategie langere termijn in AEX- en AMX-aandelen is het rendement van deze portefeuille 3,5% (afgerond; stand 20-1-17). Het rendement wordt regelmatig bijgewerkt.
MT-abonnement met rekeningkoppeling:
start tekst pointer Gestart op 3-8-16 met € 5000 in ECHTE euro´s (multiplier 1) en als strategie middellange termijn in AEX- en AMX-aandelen is het rendement van deze portefeuille 3,5% (afgerond; stand 20-1-17). Het rendement wordt regelmatig bijgewerkt.
KT-abonnement met rekeningkoppeling:
start tekst pointer Gestart op 3-8-16 met € 5000 in ECHTE euro´s (multiplier 1) en als strategie korte termijn in AEX- en AMX-aandelen is het rendement van deze portefeuille 5% (afgerond; stand 20-1-17). Het rendement wordt regelmatig bijgewerkt. Meer...
Basisabonnement: zelf beleggen
start tekst pointer Op 20-9-12 gestart (€ 25.000) is deze portefeuille lucratief (koop USG scoorde b.v 100% rendement p.j)! Eerdere posities waren verkocht met € 2950 resp. € 3480 winst ! Wilt u weten hoe we dat doen ? Leer beleggen WAvisie-stijl; gekoppeld of niet ...
10 redenen om lid te worden van WAvisie
start tekst pointer WAvisie koppelt risico en rendement zodanig, dat een prima nachtrust én een duurzaam bovengemiddeld rendement mogelijk is… Zie voor de 10 redenen de linkerbuttons. Meer...
En de stijging gaat door ...
start tekst pointer Zelf beleggende WAvisie-abonnees profiteren al ruim 7 jr van ´ons´ uitroepen van de LT-bodem begin ´09; winsten tot 250% (7-2016) zijn gemeld. En er komt méér; kijk voor details naar onze analyses ... Meer...